Kass Thomas
<p><strong><span style="color:#f39c12">Dancing with Riches</span> </strong><span style="color:#999999">2 Day Workshop</span></p>
 Praha-Czechia
Praha-Czechia

Dancing with Riches 2 Day Workshop

TANEC S BOHATSTVÍM - 2 denní workshop


The email address is the way we know who you are.
Mails, payment, registration, accounting, messages, all are addressed to this email.
Please write it carefully and use only your email address.


Praha, Czechia. Holiday Inn Prague Congress Centre Na Pankráci 1684/15, 140 00 http://maps.google.com/maps?q=Na Pankráci 1684/15, 140 00,Praha,Czechia
Travel tips

9 - 10 October 2019
10:00->18:00

čeština, český jazyk English


The event will be paid in your currency or, if not available, in EUR Learn more

Check your country price
(depend on today exchange rate)

The Event will be managed by Open Possibilities srls (bill.kassthomas@gmail.com)

WHO:

Kass Thomas

Kass Thomas

Lucie Haskova

Lucie Haskova

Adriana Tesinska

Adriana Tesinska

Dancing with Riches 2 Day Workshop

TANEC S BOHATSTVÍM - 2 denní workshop

The Ease and Amusement of Living Consciously with Business and Money


Lehkost a zábava žít vědomě v podnikáním a s penězi

Super intenzivní dvoudenní workshop, který začíná u vás a u toho, jak využít svůj talent k vytvoření úspěchu v podnikání a v životě se skupinovou dynamikou.

Tento dvoudenní workshop je praktický, se skupinovou interakcí a prezentacemi.

Na konci druhého dne máte připravený projekt, který může vzlétnout. Během tohoto druhého dne vás Kass vezme ještě hlouběji do některých nelehkých oblastí vašeho života a pomůže vám vše s lehkostí změnit.

Můžete začít měnit šedé a matné okamžiky svého života v podnikání (a nejen toho) do jasnějších a příjemnějších! Budete mít možnost pracovat na případových scénářích s ostatními lidmi přítomnými na kurzu, rozvíjet své dovednosti a uvádět do fyzické praxe aktualizaci všech nástrojů, které jste se naučili a asimilovali během prvního dne.

Dozvíte se, jak aplikovat všechny své talenty, které děláte s lehkostí a radostí, do svého života a podnikání, včetně prezentací, propagačních akcí, prodeje a marketingu.

Objevíte, jak vytvořit dokonalé podnikání pro vás.

Kdo si přeje lepší práci, prosperující podnikání, dokonalé komunikační dovednosti, úžasné spolupracovníky a zaměstnance?

Vy?

Připojte se ke Kass a tomuto „magicky-váš život-vaše-podnikání-a-celý-váš-svět-transformujícímu“ workshopu.

Co ještě v sobě můžete během tohoto druhého dne objevit?

To je jen na vás!

Co o tomto kurzu Kass říká: „Můj nový speciální kurz Tanec s bohatstvím je úžasný.

Jde o to, aby se vaše projekty daly dohromady a vy získaly praxi při práci se svými dovednostmi ve skupině.

Na konci kurzu každá skupina vyvíjí a prezentuje projekt, který společně zpracovali na základě svých dovedností a zájmu “.

Je to vzrušující ???

Přidejte se ke Kass!

Datum: 10. - 11, Října 2019
Čas: 9:30am - 5:30pm CET
Místo: Praha
Jazyk: angličtina / čeština
Předpoklady: žádné

Pokud potřebujete pomoc nebo více informací, neváhejte a kontaktujte mé hostitele:
Lucie Hašková info@easytouch.cz +420773947100
Adriana Těšínská info@easytouch.cz +420724602002

Super intensive 2-day workshop that starts with you and how to use your talents to create success in business and life with group dynamics.

This 2-day workshop is a hands-on workshop with group interaction and presentations.

At the end of the second day you have a project ready to take wings. During that second day Kass will take you even deeper into some uneasy areas of your life and will help you to transform everything with ease.

You can start changing gray and dull moments of your business (and not only) life into more bright and enjoyable ones! You will have the opportunity to work on case scenarios with other people present in the class, develop your skills and put into physical actualization all the tools you learned and assimilated during the first day.

You will learn how to apply all your talents, what you do with ease and joy, into your life and your business, including presentations, promotions, sales and marketing.

You will discover how to create a perfect business for you.

Who desires a better job, a more prosperous business, flawless communication skills, amazing co-workers and employees?

You do?

Join Kass for this ‘magically-transforming-your- life-your-business-and-your- entire-world' workshop.

What else can you discover about you during this second day?

It is only up to you!

What Kass says about this class: “My new specialty Class Dancing with Riches is amazing.

It’s about getting your projects together and getting practice in working with your skills in a group.

At the end of the class each group develops and presents the project, that they have elaborated together based on their skills and interest”.

Sounds exciting???

Join Kass!


Duration:2 day\s