3 STEPS ZOOMINAR


"Step in, Step up, Step out" - One Year program with Kass Thomas

  Zoominar, on Web.

  1 December 2020
  19:00->20:30   Check your local time HERE

  العربية 汉语 čeština, český jazyk English français Deutsch magyar Italiano Português Русский српски језик Español Türkçe

526 registrations already!

Learn more  

Sign Up  

3 STEPS ZOOMINAR

"Step in, Step up, Step out" - One Year program with Kass Thomas
  Zoominar, on Web.

  1 December 2020
  19:00->20:30   Check your local time HERE

  العربية 汉语 čeština, český jazyk English français Deutsch magyar Italiano Português Русский српски језик Español Türkçe

526 registrations already!

Arabic   العربية   Chinese   汉语   Czech   čeština, český jazyk   English   English   French   français   German   Deutsch   Hungarian   magyar   Italian   Italiano   Russian   Русский   Serbian   српски језик   Spanish (Castilian)   Español   Turkish   Türkçe  

"Step in, Step up, Step out" - One Year program with Kass Thomas


Arabic   العربية

Step in, Step up, Step out

برنامج لعام كامل مع كاس توماس

هل تود ان تنطلق في رحلة لزيادة المتعه والنجاح في حياتك ؟
 
هل تود ان تأخذ الفرصه وتختار طريقك الخاص بك في الحياه ؟
 
هل تود ان تشعر انك جزء من شيء اكبر ؟
 
في هذا اللقاء المجاني على الزوم كاس ستقدم برنامج " خطوة للتقدم , خطوة للاعلى , خطوة للانتقال " والكثير من الاسئله والحوارات
 
سيسمح لك برنامج "خطوة للتقدم , خطوة للاعلى , خطوة للانتقال " بالدخول إلى حياتك الخاصة ، والتقدم والاعتراف بمواهبك وقدراتك حتى تتمكن من الخروج من الصندوق ، والوصول إلى أهدافك المرجوة ، ومشاركة عبقريتك مع العالم.
 
هل تشعر بالفضول ؟ سجل معنا ؟
 
 
اكتشف المزيد هنا
https://www.3steps.us/

Chinese   汉语

Step in, Step up, Step out

一年课程与卡斯·托马斯
 
你愿意在人生的旅途中陪伴你,为你的人生增添喜悦和成功吗?
 
你会抓住这个机会选择自己的道路吗?
 
你想不想感觉自己是大事件的一部分?
 
“在这个公益zoom会议Kass将介绍“步入,步升,走出”的程序将解决这些问题和更多。”
 
“步入,步升,走出”计划将允许你踏入自己的生活,步升并承认你的天赋和能力,这样你就能跳出框框,达到你想要的目标,并与世界分享你的天赋。
 
你好奇吗?报名吧!
 
 
点击这里了解更多信息
https://www.3steps.us/

Czech   čeština, český jazyk

Step in, Step up, Step out

 

Roční program s Kass Thomas
 
Chtěli byste být doprovázeni na cestě k větší radosti a úspěchu ve svém životě?
 
Chtěli byste pochopit příležitost zvolit si vlastní cestu?
 
Chtěli byste mít pocit, že jste součástí něčeho většího?
 
Na tomto zoomu zdarma představí Kass program „Step in, Step up, Step out“, který se bude těmito otázkami a mnoha dalšími tématy zabývat.
 
Program „Step In, Step Up, Step Out“ vám umožní vstoupit do vlastního života, zintenzivnit a uznat své talenty a schopnosti, abyste mohli vykročit ze škatule, dosáhnout požadovaných cílů a sdílet svou genialitu se světem.
 
Jste zvědaví? Přihlaste se!
 
 

Zjistěte více zde
https://www.3steps.us/

English   English

3 STEPS - One Year program with Kass Thomas

 

Would you like to be accompanied on a journey to increase joy and success in your life?

Would you grasp at the opportunity to choose your own path?

Would you like to feel like you're a part of something bigger?

 

In this free zoom Kass will introduce the "Step in, Step up, Step out" program which will address these questions and a lot more.  

The “Step In, Step Up, Step Out” Program will allow you to step into your own life, step up and acknowledge your talents and abilities so that you can step out of the box, reach your desired goals, and share your genius with the world.

 

Are you curious? Sign up!

Find out more here: https://www.3steps.us/

French   français

Step in, Step up, Step out

Un programme d'une année avec Kass
 
Voudrais-tu être accompagné(e) dans un voyage pour augmenter la joie et le succès dans ta vie?
 
Voudrais-tu saisir l'opportunité de choisir ton propre chemin?
 
Aimerais-tu sentir que tu fais parti(e) de quelque chose de plus grand?
 
Dans ce zoominaire gratuit, kass présentera le programme "Step in, Step up, Setp out" qui abordera ces questions et davantage...
 
Le programme "Step in, Step up, Step out" te permettra de plonger dans ta propre vie, d'intensifier et de reconnaître tes talents et tes habilités ainsi tu pourras sortir de cette boîte, atteindre les buts désirés et partager ton génie avec le monde.
 
Es-tu curieux(se)? Inscris-toi!
 
 
Plus d'infos ICI
https://www.3steps.us/

German   Deutsch

Step in, Step up, Step out

Bist du bereit, den Grundstein für den Weg zur Reise deines Lebens zu legen?
 
Bist du bereit, den Grundstein für den Weg zur Reise deines Lebens zu legen, was dir erlaubt, Seite an Seite mit Kass Thomas und den Teilnehmern dieses Programms vorwärts zu gehen?
 
MORGEN
1. Dezember um 19 Uhr
 
Kass stellt ihr NEUES Programm vor:
 
Die 3 STEPS. Step In, Step Up, Step Out.
 
Entwickle alles, von dem du weißt, dass es möglich ist; alles, woran du glaubst; alles, wo niemand dir beigebracht hat, wie du es in die Welt hinausbringst.
 
Mehr Informationen findest du hier
https://www.3steps.us/

Hungarian   magyar

Step in, Step up, Step out

Egy éves program Kass Thomasszal
 
Szeretnéd, hogy elkísérjenek az úton, ahol fokozódik az örömöd és a siker az életedben?
 
Megragadnád az alkalmat, hogy a saját utadat válaszd?
 
Szeretnéd úgy érezni, hogy valami nagyobb része vagy?
 
Ezen az ingyenes zoomon Kass bemutatja az 'Állj bele, állj fel, állj ki' programot, amely ezeket a kérdéseket szólítja meg, s még ettől is többet.
 
Az 'Állj bele, állj fel, állj ki' program lehetővé teszi neked, hogy beleállj a saját életedbe, állj fel és ismerd el a tehetségeidet és képességeidet, hogy kiállhass, kiléphess a dobozból, elérhesd a vágyott céljaidat, és megoszd a zsenialitásod a világgal.
 
Kíváncsi vagy? Jelentkezz!
 
 
További infó
https://www.3steps.us/

 

Italian   Italiano

Step in, Step up, Step out

Programma di un anno con Kass Thomas
 
Ti piacerebbe essere accompagnato in un viaggio per aumentare la gioia e il successo nella tua vita?
 
Coglieresti l'opportunità di scegliere la tua strada?
 
Ti piacerebbe sentirti come se facessi parte di qualcosa di più grande?
 
In questo zoom, Kass introdurrà il programma "Step in, Step up, Step out" in cui affronterà queste domande e molto altro ancora.
 
Il programma "Step in, Step up, Step out" ti permetterà di entrare nella tua vita, di farti avanti e riconoscere i tuoi talenti e abilità, così da poter uscire dalla scatola, raggiungere gli obiettivi che desideri e condividere il tuo genio con il mondo.
 
Sei curioso? Iscriviti!
 
 
Maggiori informazioni qui
https://www.3steps.us/

Russian   Русский

Step in, Step up, Step out

Тебе бы понравилось, чтобы тебя сопровождали в увеличении радости и успеха в жизни?
 
Ты бы использовал случай выбрать свой собственный путь?
 
Тебе бы хотелось ощущать себя частью чего-то большего?
 
На этом безоплатном звонке Касс представит программу "Step in, Step up, Step out", которая углубляет эти вопросы и многое другое.
 
Программа "Step in, Step up, Step out" позволит тебе зайти в свою собственную жизнь, сделать шаг вперед и признать ваши таланты и способности, чтобы вы могли выйти из коробочки, достичь свои желаемые цели, и разделить свой гений с миром.
 
Тебе интересно? Подписывайся!
 
 
Узнай больше здесь
https://www.3steps.us/

Serbian   српски језик

Step in, Step up, Step out

Godišnji program sa Kass Thomas
 
Da li biste voleli da vas prate na putovanju da povećate radost i uspeh u svom životu?
 
Da li biste zgrabili priliku da odaberete svoj put?
 
Da li bi voleli da osećate da ste deo nečega većeg?
 
Na ovom besplatnom pozivu Kass će predstaviti "Step in, Step uo, Step out" program, koji će se baviti ovim i mnogim drugim pitanjima.
 
"Step In, Step Up, Step Out" program će vam dozvoliti da ukoračite u svoj život, istupiti i priznati svoje talente i sposobnosti da možete istupiti iz svoje kutije, dostići svoje ciljeve i podeliti svoju genijalnost sa svetom.
 
Da li ste znatiželjni? Registrujte se!
 
 
Istražite više ovde
https://www.3steps.us/

Spanish (Castilian)   Español

Step in, Step up, Step out

Programa de un año con Kass Thomas
 
¿Te gustaría ser acompañado en el viaje para incrementar tu gozo y el éxito en tu vida?
 
¿Te gustaría aprovechar la oportunidad de elegir tu propio camino?
 
¿Te gustaría sentir que eres parte de algo más grande?
 
En este Zoom gratuito Kass te presentará el programa "Step in, Step up, Step out" que abordará estas preguntas y mucho más.
 
El Programa "Step in, Step up, Step out" te permitirá entrar en tu propia vida, dar un paso adelante y reconocer tus talentos y habilidades para que puedas salir de la caja, alcanzar tus objetivos y compartir tu genialidad con el mundo.
 
¿Tienes curiosidad? ¡Inscríbete!
 
 
Encuentra más información aquí
https://www.3steps.us/

Turkish   Türkçe

Step in, Step up, Step out


Duration :1 day\s

Sign Up  


WHO :

Kass Thomas

Kass Thomas Facilitator
info@kassthomas.com

This Event will be managed by Open Possibilities srls (bill.kassthomas@gmail.com)